Absoliuti Tiesa trimis aspektais El. paštas

Šaltinis: www.krishna.lt

Vientisa Absoliuti Tiesa

Skirtingai nuo daugumos šiuolaikinių reliatyvių (santykinių) filosofijų, Vedų filosofija teigia, kad Absoliuti Tiesa egzistuoja.

Kiekvieną dieną mes suvokiame, kad mus supantys daiktai ir veikla nėra absoliutūs, tačiau tai visai nereiškia, kad viskas yra reliatyvu. Kaip sakoma: "Kas naudinga vienam - žalinga kitam." Šis teiginys teisingas beveik viskam šio materialaus pasaulio ribose. Tačiau, remiantis tokiais stebėjimais, būtų klaidinga daryti išvadą, kad nėra nieko absoliutaus.

Absoliutus reiškia "laisvas", arba "nepriklausomas" (iš lotyniško žodžio "absolvere" - "padaryti laisvu"). Filosofinė žodžio reikšmė ta, kad tas, kas yra absoliutus, yra laisvas nuo kintamo, santykinio pasaulio ir nėra įtakojamas jokių jo poveikių. Šia prasme žodis "absoliutus" yra sinonimas žodžiui "transcendentinis" (iš lotyniško "transcendere" - "anapus materijos ribų").

Tačiau, kas gi tas absoliutas? Kas yra transcendentinis? Apie mus to tikrai nepasakysi. Kad ir kaip bebūtų gaila, dabar mes esame veikiami nepastovių minčių, jausmų ir troškimų. Sunku būtų tvirtinti, kad esame nepriklausomi nuo materijos - mums juk reikia oro, vandens, saulės, maisto - tai būtini dalykai. Kad ir ką mes bedarytume, kalbėtume ar norėtume, visa tai yra materijos valdžioje. Kita vertus, absoliutas turėtų būti anapus materialaus laiko ir erdvės įtakos, jis turėtų būti amžinas, visagalis ir visur esantis.

Dažniausiai, išgirdę tokį apibūdinimą, tuoj imam galvoti apie Dievą arba "Dieviškąjį". Jei kas nors yra transcendentinis, absoliučiai teisingas ir visiškai nepriklausomas, tai yra Dievas.

Vedinė filosofija nagrinėja tris Absoliučios Tiesos aspektus - sanskrito kalba jie vadinami Brahmanas, Paramatma ir Bhagavanas. Svarbu suprasti, kad šie trys aspektai iš tikrųjų yra viena visuma. Tai viena ir ta pati substancija - vientisa Absoliuti Tiesa, kurią galima nagrinėti įvairiais požiūriais, bei pagal atitinkamas dvasinio suvokimo pakopas.

"Bhagavata Purana" tvirtina:
vadanti tat tatva-vidas
tatvam yadž gjanam advajam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti šabdyate

"Transcendentalistai, pažinę Absoliučią Tiesą, vadina šią vientisą substanciją Brahmanu. Paramatma ir Bhagavanu".

Kitais žodžiais tariant, viena ir ta pati substancija, kurią mes vadiname Absoliučia Tiesa, gali būti suvokiama kaip beasmenis Brahmano švytėjimas, lokalizuota Paramatma, arba kaip Dievo Asmuo - Bhagavanas.

Brahmanas

Brahmanas - tai beasmenis visa persmelkiantis Absoliučios Tiesos aspektas. Įvairios judančios ir nejudančios kosmoso apraiškos - materija, atomai, kūnai, planetos, erdvė - nėra nei visa ko pirminė priežastis, taip pat šios apraiškos nėra amžinos. Visa tai kyla iš amžino Brahmano, kuris yra visa ko šaltinis šiame materialiame dualizmo pasaulyje.
Brahmaną dažniausiai suvokia tie, kas studijuoja vedines Upanišadas, aprašančias Brahmaną kaip patį ryškiausią švytėjimą iš visų, kaip akinantį dievišką spindėjimą. Šiuolaikiniai Naujojo Amžiaus (New-Age) filosofai taip pat mini šį Absoliučios Tiesos aspektą. Jie tvirtina, kad visa kas egzistuoja, (gyva ar negyva), galų gale yra "viena", ir kad pažinę tiesą mes "susiliejame" į šitą dievišką vienovę, atmesdami bet kokias savybes bei individualumą. Akinančioje Brahmano švytėjimo šviesoje viskas gali atrodyti "viena". Ten nesimato nei skirtumo tarp individualių sielų, nei kokių nors asmeninių emocijų, savybių ar veiklos. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad tai tėra viso labo vienas Absoliučios Tiesos aspektas.

Paramatma

Vedų filosofija skiria atmą (sielą) nuo grubaus (fizinio) ir subtilaus (mentalinio) kūnų. Atma - tai amžinasis, individualus "aš", kuris nėra sunaikinamas, sunaikinus kūną. Bet ši atma taip pat skiriasi ir nuo Paramatmos.
Paramatma reiškia "Aukščiausiasis Aš", arba "Aukščiausia Siela": atma reiškia "aš" arba "siela", o param reiškia "transcendentinis, absoliutus, arba aukščiausias". Paprastai žodis paramatma verčiamas kaip "Supersiela".
Upanišadose paramatma ir individuali siela palyginamos su dviem draugiškais paukščiais, tupinčiais viename medyje (materialiame kūne). Vienas paukštis (individuali siela) lesa saldžius ir karčius medžio vaisius (materialaus pasaulio malonumai ir kančios), o kitas paukštis (Supersiela) stebi Savo draugą. Ir nors šie du paukščiai kokybiškai tapatūs, tačiau vienas iš jų yra susižavėjęs materialaus medžio vaisiais, o kitas yra tik pirmojo veiklos liudininkas. Supersiela - tai lokalizuotas Absoliučios Tiesos aspektas. Kitaip tariant, Dievas yra mūsų širdyse ir mums bekeliaujant iš vieno materialaus kūno į kitą, lydi mus visada. Jis mums duoda gerus patarimus bei išpildo mūsų norus, apdovanodamas mus mūsų pačių veiklos karminiais rezultatais. Todėl supersiela - mūsų nepažįstamas, bet geriausias draugas. Mistinės jogų meditacijos galutinis tikslas ir yra suvokti šią Paramatmą, Dievo Asmenį, savo širdyse.

Bhagavanas

Bhagavanas nurodo į Dievo Asmenį. Sutinkamai su vedų filosofija, Dievas yra ne tik beasmenis švytėjimas ar visa persmelkianti dieviška sąmonė, bet kartu ir asmenybė. Tačiau Dievas - tai Asmenybė nepanaši į mus, kadangi Jis neturi nuodėmės ar blogų savybių, Jo neveikia iliuzija, ir Jis nėra suvaržomas materialiu kūnu. Nepaisant to, Jis yra asmuo, turintis individualią sąmonę, protą bei asmenines savybes. Dievo Asmenybė - tai absoliuti, transcendentinė, tobula, pirminė ir aukščiausia asmenybė. Kaip gi mes galėtumėm būti asmenybės, jei mūsų šaltinis nebūtų asmenybė?
Žodis Bhagavanas reiškia "asmenybė, turinti visas dieviškąsias savybes ar vertenybes (bhaga)" - visą jėgą, turtus, grožį, šlovę žinojimą ir atsižadėjimą. Tokiu būdu Bhagavanas - tai Dievo Asmuo, kurio siekia ir kuriam lenkiasi monoteistinių religijų, tokių kaip judaizmas, krikščionybė ar islamas, pasekėjai. Vedų teologija priskiria Dievui begalines asmenines savybes, ir todėl Dievas turi begalę vardų, kurių kiekvienas aprašo tam tikrą Jo savybę ar poelgį. Labiausiai žinomi tokie Dievo vardai sanskrito kalba: Krišna, Rama, Govinda, Višnu, Narajana, Hari, kurie nurodo vieną ir ta patį Dievo Asmenį.
Bhagavanas - tai aukščiausias Absoliučios Tiesos aspektas. Jis yra ir Brahmano, ir Paramatmos šaltinis. Todėl kai ieškantis žmogus suvokia Bhagavaną per asmenišką atsidavimo tarnystę Aukščiausiam Dievo Asmeniui, jis kartu suvokia ir Brahmaną, akinantį Dievo Asmens švytėjimą, ir Paramatmą, dalinę Dievo Asmens reprezentaciją. Išminčiai, pasiekę savęs suvokimą, mato, kad visi trys Absoliučios Tiesos aspektai glūdi Bhagavane, kuris yra visko, kas egzistuoja, šaltinis.

Visi trys Absoliučios Tiesos aspektai - Brahmanas, Paramatma ir Bhagavanas, gali būti lengviau suprantami pritaikius saulės pavyzdį. Saulė taip pat turi tris skirtingus aspektus: visa persmelkianti spindinti saulės šviesa, lokalizuotas saulės planetos paviršius, ir saulės asmenybė, saulės dievas. Patyrę transcendentalistai gerai žino, kad šie trys Absoliučios Tiesos aspektai yra ne kas kita, o tik skirtingos perspektyvos, matomos iš skirtingų požiūrio taškų.

Krišna - Aukščiausiasis Dievo Asmuo El. paštas

"Krišna yra Aukščiausias Dievo Asmuo, kurio kūnas - amžinybės, žinojimo ir palaimos pavidalas. Jis, Govinda yra visa ko šaltinis. Jis neturi kito šaltinio ir yra visų priežasčių priežastis."
"Aš garbinu Govindą, pirminį Dievo Asmenį, kuris taip patyrusiai groja fleita, kurio žydinčios akys primena lotoso žiedlapius, o galva papuošta povo plunksna. Jo nuostabaus grožio pavidalas, atspalviu primenantis žydrus debesis, savo neišpasakytu žavumu
suvilioja tūkstančius Kupidonų."
(Brahma Samhita 5.1 ir 5.30)

Krišna - tai pirminis Dievo vardas, reiškiantis - "visų patraukliausias". Jis turi begales kitų vardų, žinomų įvairiose pasaulio religijose , šalyse, tradicijose. Žydams jis - Jahvė, krikščionims Jis - Jehova, musulmonams Jis - Alachas, tačiau visiems jiems Jis - Dievas, Aukščiausioji Esybė.

Kai kurie galvoja, kad Dievas yra Brahmanas, kitaip tariant amžinas - beasmenis energijos pasireiškimas. Jie tvirtina, kad viskas yra viena ir todėl Dievas yra viskas, ir viskas yra Dievas. Tačiau Krišnos atsidavę - vaišnavai, skaito, kad Krišna yra ne tik beasmenio Brahmano šaltinis, bet aukščiausiu savo aspektu yra Asmuo ir turi savo amžiną transcendentinę formą. Mes ne teigiama, kad Krišna yra asmuo lygus mums, ne, Jis - Aukščiausia Transcendentinė Asmenybė. Krišna yra neišsenkantis visų gyvų esybių šaltinis, ir mes, sąlygotos gyvosios esybės, esame Jam amžinai pavaldžios, neatsiejamos Jo dalelės.

Kaip ir kiekviena asmenybė, taip ir Krišna - Aukščiausia Asmenybė - turi Jam būdingas savybes. Tiksliau, Jis yra visų savybių šaltinis, kurios Jame pasireiškia aukščiausia transcendentine kokybe. Kadangi Jis Aukščiausias Asmuo, tai visos Jo apreikštos savybės yra amžinai tobulos. Jis pats patraukliausias, ir niekas negali teigti, kad jis yra labiau patrauklus nei Krišna. Jis visa žinantis, ir niekas negali teigti, kad jis žino daugiau nei Krišna. Aukščiausias Dievo Asmuo visada tobulas ir Jo apreiškiamos savybės taip pat amžinai yra tobulos, pranokstančios paprastų gyvų esybių apreiškiamas savybes.

Image

Gimimas ir veikla

Kartas nuo karto Aukščiausias Dievo Asmuo nužengia į šią materialią kosmoso reiškiniją ir atlieka savo transcendentinius žygius, bei suteikia transcendentinį žinojimą materialaus pasaulio sąlygotoms gyvoms esybėms.

Prieš 5100 metų Mathuroje (Indija) Viešpats Krišna nužengė į šį pasaulį, kaip Vasudevos ir Devaki sūnus. Jis apsireiškė kalėjime, kuriame demonas Kamsa buvo įkalinęs Jo tėvus. Truputi ankščiau Jo vyresnysis brolis Balarama taip pat nužengė į šį pasaulį. Tuo metu žemėje viešpatavo nedorovingi karaliai, kurie nebesekė Vedų kultūra ir nenorėjo garbinti Aukščiausią Dievo Asmenį. Motina Žemė meldėsi, kad Viešpats nužengtų ir sunaikintų bedievius demonus.

Pirmus dešimt metų Viešpats Krišna gyveno Vrindavane kaip Nandos ir Jašodos sūnus. Čia Viešpats Krišna apreiškia begalės transcendentinių žaidimų - žaidžia su piemenukais, nužudo daugelį demonų, šoka Rasos šokį su gopėmis ir t.t.

Vėliau Viešpats Krišna palieka Vrindavaną ir persikelia į Mathurą, kur Jis nužudo tironą Kamsą, sugražina sostą savo seneliui Ugrasenai, bei išvaduoja savo tikruosius tėvus Vasudeva ir Devaki.

Viešpats Krišna bei Jo brolis Balarama įkuria naują miestą Dvaraką (vakarų Indijos pakrantė), kuris tampa Jadavų giminės valdančiąja sostine. Čia Jis veda 16108 karalienes, iš kurių Rukmini yra pagrindinė.

Būdamas 90-ies metų Viešpats Krišna dalyvauja žymiajame Kurukšetros lauko mūšyje, čia Jis perteikia Ardžunai Bhagavad-Gitą, kuri yra neišsenkamas transcendentinio žinojimo šaltinis. Joje Viešpats Krišna Asmeniškai moko, kaip galima pasiekti dvasinį tobulumą ir galiausiai sugrįžti atgal, į Jo transcendentinę buveinę.

Galiausiai, įvykdęs Savo nužengimo misiją ir išvadavęs Žemę nuo demoniškų karalių naštos, Viešpats Krišna sugrįžo atgal į Savo transcendentinę buveinę.


Gimimas
 • Apsireiškia vidurnaktyje, tiksliai - Liepos 19/20 dienomis, 3228 metais prieš mūsų erą.
 • Jo tėvas Vasudeva perneša Viešpatį Krišną į Gokulą, palieka Jį Nandos ir Jašodos namuose.
iki 3 metų
 • Gyvena Gokuloje
 • Nužudo demonus Putaną, Šakatasurą, Trinavartą.
nuo 3 iki 6 metų
 • Persikelia į Vrindavaną.
 • Nužudo demonus Bakasurą, Aghasurą, Dhenuką. Viešpats Balarama nužudo demoną Pralambą.
 • Persikelia į Nandagramą.
nuo 7 iki 10 metų
 • Viešpats Brahma pavogia ir gražina piemenukus bei veršelius.
 • Govardhana kalvos pakelimas bei garbinimas.
 • Šoka su Gopėmis Rasos šokį.
 • Pakviečiamas į Mathurą.
 • Viešpats Krišna nužudo demoną Čanurą, Viešpats Balarama nužudo demoną Muštiką.
 • Viešpats Krišna nužudo tironą Kamsą. Viešpats Balarama nužudo Kamsos brolius.
nuo 10 iki 28 metų
 • Gyvena Mathuroje.
 • Išminčius Gargamuni įšventina Viešpačius Krišną ir Balaramą į Gajatri mantros kartojimą.
 • Sandipani Muni moko Viešpačius Krišną ir Balaramą.
 • Apsaugo Mathurą nuo daugelio demonų antpuolių.
nuo 29 iki 125 metų
 • Viešpats Krišna įkuria Dvarakos miestą.
 • Veda Rukmini ir kitas 7 pagrindines princeses.
 • Veda kitas 16100 princesių.
 • Perteikia Bhagavad Gitą Kurukšetros mųšio lauke (90-ies metų), tiksliai - 3138 metais prieš mūsų erą.
 • Išgelbeja Karalių Parikšitą.
 • Moko Udhavą.
125 metų
 • Palieka šį pasaulį ir sugrįžtą į amžinąją transcendentinę buveinę, tiksliai - Vasario 18 dieną, 3102 metais prieš mūsų erą.
 
 • Prasideda kali jugos (vaidų ir nesantaikos) amžius.

Pilnas Viešpaties Krišnos gyvenimas yra nuostabiai aprašomas Jo Dieviškos Malonės A.C. Bhaktivedanta Svamio Prabhupados knygoje "Krišna - Aukščiausias Dievo Asmuo"