Šrila Prabhupada Pranati

       Pranama mantra Šrilai Prabhupadai  (nusilenkimas ISKCON`o įkūrėjui ačaryai)

 

   nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine

   namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

 

   “Pagarbiai lenkiuosi Šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupadai, kuris labai brangus Viešpačiui Krišnai, nes rado prieglobstį prie Jo lotoso pėdų. Pagarbūs nusilenkimai tau, o dvasinis mokytojau, Sarasvati Gosvami tarne. Tu gailestingai skleidi Viešpaties Čaitanyadevos mokymą ir gelbsti Vakarų pasaulį, apimtą impersonalizmo ir voidizmo.

 

Panca-tattva Maha-mantra

   (jaya) šri-krišna-čaitanya prabhu nityananda šri- advaita gadadhara šrivasadi-gaura-bhakta-vrinda

 

   “Aš reiškiu gilią pagarbą Šri Krišna Čaitanyai, Prabhu Nityanandai, Šri Advaitai, Gadadharai, Šrivasai ir visiems kitiems, kurie seka pasiaukojimo tarnybos keliu.”

 

Hare Krišna Maha-mantra

   hare krsna hare krsna   krsna krsna hare hare   hare rama hare rama   rama rama hare hare

 

   Vardas Krišna reiškia “visus žavintis”, vardas Rama “visus džiuginantis”, o Hare yra kreipimasis į pasiaukojimo tarnybos Viešpačiui energiją Harą. Taigi, maha-mantra reiškia:”O visažavintis, o visadžiuginantis Viešpatie, o Viešpaties energija, leisk man su pasiaukojimu Tau tarnauti.”

 

Sri-sri-gurv-astaka

      (dainuojama per Mangala Arati)

1.  samsara-davanala-lidha-loka

           tranaya karunya-ghanaghanatvam

     praptasya kalyana-gunarnavasya

           vande guroh sri-caranaravindam

 

 2.  mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita-

           vaditra-madyan-manaso rasena

      romanca-kampasru-taranga-bhajo

           vande guroh sri-caranaravindam

 

 3.  sri-vigraharadhana-nitya-nana

           srngara-tan-mandira-marjanadau

      yuktasya bhaktams ca niyunjato `pi

           vande guroh sri-caranaravindam

 

4.  catur-vidha-sri-bhagavat-prasada-

           svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan

      krtvaiva trptim bhajatah sadaiva

           vande guroh sri-caranaravindam

 

 5.  sri-radhika-madhavayor apara-

           madhurya-lila-guna-rūpa-namnam

      prati-ksanasvadana-lolupasya

           vande guroh sri-caranaravindam

 

 6.  nikunja-yūno rati-keli-siddhyai

           ya yalibhir yuktir apeksaniya

      tatrati-daksyad ati-vallabhasya

           vande guroh sri-caranaravindam

 

 7.  saksad-dharitvena samasta-sastrair

           uktas tatha bhavyata eva sadbhih

       kintu prabhor yah priya eva tasya

           vande guroh sri-caranaravindam

 

 8.  yasya prasadad bhagavat-prasado

           yasyaprasadan na gatih kuto`pi

     dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam

           vande guroh sri-caranaravindam

 

1.        Dvasinis mokytojas gauna palaiminimus iš malonės vandenyno. Tarsi debesis lydamas gesina miško gaisrą, dvasinis mokytojas gesina liepsnojančią materialios egzistencijos ugnį ir išgelbsti žmones, apimtus tos liepsnos. Toks dvasinis mokytojas  dorybingų savybių vandenynas, ir aš su gilia pagarba lenkiuosi jo lotoso pėdoms.

2.        Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu sankirtonos judėjimas  neišsenkančio džiaugsmo šaltinis dvasiniam mokytojui, kuris tai kartoa šventą vardą, tai šoka, apimtas ekstazės, tai dainuoja ir groja muzikos instrumentais. Jo protas mėgaujasi tyro pasaiaukojimo nektaru, ir todėl plaukai ant jo kūno kartais pasišiaušia, kūnu perbėga virpulys, o ašaros upeliais liejasi iš akių. Su gilia pagarba aš lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotoso pėdoms.

3.        Visada šventykloje užsiėmęs Šri Šri Radhos ir Krišnos garbinimu, dvasinis mokytojas užima tuo ir savo mokinius. Jie puošia Dievybes puikiais drabužiais, uždeda Joms papuošalus, plauna Jų šventyklą ir užsiima kitų rūšių tarnyste, taip garbindami Viešpatį. Su gilia pagarba aš lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotoso pėdoms.

4.        Dvasinis mokytojas siūlo Krišnai puikų keturių rūšių maistą (maistą, kuris laižomas, kramtomas, čiulpiamas ir geriamas). Ir kai dvasisnis mokytojas mato, kad atsidavusieji, paragavę bhagavat prasado yra visiškai patenkinti, jis jaučia džiaugsmą. Su gilia pagarba aš lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotoso pėdoms.

5.        Dvasinis mokyojas visada trokšta klausytis pasakojimų apie nesibaigiančius Radhikos ir Madhavos meilės žaidimus, Jų vardus ir Jų savybių bei formų aprašymus ir visada pasirengęs Juos apdainuoti. Dvasinis mokytojas trokšta mėgautis tuop be perstojo, ir todėl aš su gilia pagarba lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotoso pėdoms.

6.        Dvasinnis mokytojas labai brangus Viešpačiui Krišnai, nes jis tinkamai padeda gopėms, kurios, parodydamas nepaprastą meistriškumą, Vrindavanos giraitėse paruošia visa, kas reikalinga Radhos ir Ktrišnos meilės žaidimus padaryti visiškai tobulus. Su gilia pagarba aš lenkiuosi tokio dvasinio mokytojo lotoso pėdoms.

7.        Dvasiniam mokytojui reikia rodyti tokią pat pagarbą, kaip ir Aukščiausiam Viešpačiui, nes is yra Jo artimiausias tarnas. Taip skelbia visi šventraščiai, ir šito nurodymo laikosi visi autoritetai. Dvasinis mokytojas   tikras Šri Hari (Krišnos) atstovas, ir aš su gilia pagarba lenkiuosi jo lotoso pėdoms.

8.        Krišnos palaiminimus galima gauti tik dvasinio mokytojo malone. Be jo malonės bet kokie bandymai pasiekti tobulumą pasmerkti nesėkmei. Todėl aš turiu visada atsiminti savo dvasinį mokytoją ir jį šlovinti. Ne mažiau trijų kartų per dieną aš turiu su gilia pagarba lenktis savo dvasinio mokytojo lotoso pėdoms.

 

Sri Nrsimha-pranama

                (dainuojama po arati)

   1.   namas te narasimhaya                prahladahlada-dayine

         hiranyakasipor vaksah-              sila-tanka-nakhalaye

 

    2.  ito nrsimhah parato nrsimho      yato yato yami tato nrsimhah

         bahir nrsimho hrdaye nrsimho   nrsimham adim saranam prapadye

 

    Pagarbiai lenkiuosi Viešpačiui Narasimhai, Kuris teikia džiaugsmą Prahladai Maharadžai ir Kuris aštriais nagais tarsi rėžtuvais perrėžė akmeninę demono Hiranyakašipu krūtinę.

    Viešpats Narasimha ir čia, ir ten. Kur aš beeičiau, visur yra Viešpats Narasimha. Jis ir širdyje, ir aplinkui. Aš pasiaukoju Viešpačiui Narasimhai, visos kūrinijos šaltiniui ir aukščiausiam visų prieglobsčiui.

 

                    Malda Viešpačiui Nrsimhai

               (iš “Sri Dasabatara-stotros”, p.129)

             tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringam

                 dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam

             kesava dhrta-narahari-rūpa jaya jagadisa hare

 

O Kešava! O visatos Viešpatie! O Viešpatie Hari, atėjęs liūto-žmogaus pavidalu! Šlovė Tau! Su tokiu lengvumu, kaip žmogus gali sutraiškyti pirštais vapsvą, Tu Savo nuostabiais aštriais nagais suplėšei panašaus į vapsvą demono Hiranyakašipu kūną.

 

Sri Tulasi Pranama

         (kartojama lenkiantis Tulasi Devi)

         vrndayai tulasi-devyai

             priyayai kesavasya ca

         visnu-bhakti-prade devi

             satyavatyai namo namah

 

   Vėl ir vėl aš lenkiuosi Vrindai, Šrimati Tulasi devi, kuri labai brangi Viešpačiui Kėšavai. O Deive, Tu, išmananti aukščiausiąją Tiesą, visiems dovanoti pasiaukojimo Viešpačiui Krišnai tarnystę.

                 

Sri Tulasi-kirtana

          (dainuojama per Tulasi arati)

     1.  namo namah tulasi! krsna-preyasi

          radha-krsna-seva pavo ei abhilasi

 

     2.  yse tomara sarana loy tara vancha pūrna hoy

          krpa kori koro tare vrndavana-vasi

 

     3.  mora ei abhilasa vilasa kunje dio vasa

          nayane heribo sada yugala-rūpa-rasi

 

     4.  ei nivedana dhara sakhira anugata koro

           seva-adhikara diye koro nija dasi

 

     5.  dina-krsna-dase koy ei yena mora hoy

           sri-radha-govinda-preme sada yena bhasi

 

1.        O Tulasi, Krišnos numylėtine, trokšdamas gauti tarnybos Šri Šri Radhai ir Krišnai, aš vėl ir vėl Tau lenkiuosi.

2.        Tu išpildai visus troškimus tam, kuris Tave pasirinko savo prieglobsčiu. Liedama jam savo malonę, Tu padarai jį Vrindavanos gyventoju.

3.        Leiski ir man apsigyventi Vrindavana dhamos malonumų giraitėse, ir tada aš galėsiu nuolt regėti nuostabius Radhos ir Krišnos žaidimus.

4.        Meldžiu Tavęs: padaryk mane Vradžos piemenaičių pasekėju. Suteik man privilegiją su pasiaukojimu tarnauti Viešpačiui ir padaryk mane Savo tarnaite.

5.        Aš, puolęs, nevertas Krišnos tarnas meldžiu suteikti man galimybę amžinai nardyti meilės Šri Radhai ir Govindai vandenyne.

 

              Sri Tulasi Pradaksina Mantra

       (dainuojama einant aplink Tulasi Devi)

        yani kani ca papani brahma-hatyadikani ca

        tani tani pranasyanti pradaksinah pade pade

 

Apeidamas aplink Šrimati Tulasi Devi, žmogus su kiekvienu žingsniu išvaduojamas iš visų nuodėmių, kokias beįmanoma atlikti, netgi nuo tokio nusidėjimo, kaip brahmano nužudymas.

 

Sri Vaisnava Pranama

        vancha-kalpa-tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca

        patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

 

     Su pagarba lenkiuosi visiems vaisnavoms, pasiaukojusiems Viešpaties pasekėjams, kurie kupini užuojautos puolusioms sieloms ir lyg troškimų medžiai gali išpildyti visų troškimus.

 

SRINGARA ARATI

                        Brahma samhita

            (dainuojama per Dievybių sveikinimą)

      venum kvanantam aravinda-dalayataksam

            barhavatamsam asitambuda-sundarangam

      kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham

            govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

      angani yasya sakalendriya-vrttimanti

            pasyanti panti kalayanti ciram jaganti

      ananda-cin-maya-saduj-jvala-vigrahasya

            govindam adi-purusam tam aham bhajami

 

  Aš garbinu Govindą pirminį Viešpatį, Kuris nuostabiai groja savo fleita sužavėdamas visų gyvų esyvių širdis, aš garbinu Tą Kurio akys tarsi lotoso žiedlapiai, Tą Kurio galvą puošia povo plunksna, Tą Kurio Kūnas yra melso debesies atspalvio ir Tą Kurio nepakartojamas grožis pavergia milijonus Kupidonų.....

  Aš garbinu Govindą pirminį Viešpatį, Kuris kupinas amžinybės, žinojimo bei palaimos ir akinamai spindi. Kiekviena Jo kūno dalis gali pakeisti bet kurią kitą dalį, būdamas neribotas iš mažiausios  dalelės Savęs Jis kuria, palaiko ir naikina tiek materialius tiek dvasinius pasaulius....

  Aš garbinu Govindą pirminį Viešpatį....

 

 

SRI GURU-VANDANA

    (dainuojama per Srilos Prabhupados guru-pūją)

   1. sri-guru-carana-padma           kevele-bhakati-sadma

                          bando mui savadhana mate

        yahara prasade bhai               e bhava toriya yai

                          krsna-prapti hoy yaha hoite

 

   2. guru-mukha-padma-vakya      cittete koriya aikya

                         ar na koriho mane asa

       sri-guru-carane rati                  ei se uttama-gati

                         ye prasade pūre sarva asa

 

   3. cakhu-dana dilo yei                  janme janme prabhu sei

                         dibya-jnan hrde prokasito

       prema-bhakti yaha hoite          avidya vinasa yate

                          vede gay yahara carito

 

   4.  sri-guru karuna-sindhu             adhama jaanara bandhu

                          lokanatha lokera jivana

        ha ha prabhu koro doya            deho more pada-chaya

                          ebe jasa ghusuk tribuvana

 

                          dui pade  laila sarana

                        prabhupada-patita-pavana

 

     1. Dvasinio mokytojo lotoso pėdos yra vienintelis kelias pasiekti tyrą atsidavimo tarnystę. Su didžiausia pagarba lenkiuosi jo lotoso pėdoms. Jo malone galima perplaukti materialių kančių vandenyną ir įgyti Krišnos malonę.

     2. Tetrokštu vieno – kad žodžiai, sklindantys iš jo lotoso lūpų, apvalytų mano sąmonę. Prisirišimas prie jo lotoso pėdų yra tobulumas, išpildantis visus troškimus.

    3. Jis atveria mano aptemusias akis ir pripildo širdį trancendentinio žinojimo. Jis - mano Viešpats gimimas po gimimo. Iš jo sklinda ekstatinė prema, jis sunaikina visą neišmanymą. Vedų raštai apdainuoja jo išaukštintas savybes.

    4. Mūsų dvasinis mokytojas yra malonės vandenynas, vargšų draugas, atsidavusiųjų Viešpats ir šeimininkas. O mokytojau! Būk maloningas man. Suteik savo lotoso pėdų prieglobstį. Tavo šlovė sklinda po visus tris pasaulius.

 

Šrila Prabhupada Pranati

       Pranama mantra Šrilai Prabhupadai  (nusilenkimas ISKCON`o įkūrėjui ačaryai)

 

   nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine

   namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

 

   “Pagarbiai lenkiuosi Šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupadai, kuris labai brangus Viešpačiui Krišnai, nes rado prieglobstį prie Jo lotoso pėdų. Pagarbūs nusilenkimai tau, o dvasinis mokytojau, Sarasvati Gosvami tarne. Tu gailestingai skleidi Viešpaties Čaitanyadevos mokymą ir gelbsti Vakarų pasaulį, apimtą impersonalizmo ir voidizmo.”

 

   Jo Dieviškoji Malonė A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, Tarptautinės Krišnos Sąmonės organizacijos (ISKCON) įkūrėjas ačarja,  yra mūsų visų dvasinis mokytojas. Jis pateikė Krišnos Sąmonę geriausiai mūsų laikmečiui tinkančiu būdu. ISKCON`o tikslas - įgyvendinti Viešpaties Čaitanyos misiją, skleidžiant Krišnos sąmonę visame pasaulyje. Platus Krišnos sąmonės paplitimas gūdžioje Kali epochos tamsoje pradės Aukso Amžių, kuris tęsis dešimt tūkstančių metų.

   Šrilos Prabhupados pranama mantra dainuojama visuose kirtanuose; kartojama įeinant į kambarį, kuriame yra Viešpaties altorius ir išeinant iš jo; atidengiant bei uždengiant altoriaus užuolaidas; ant altoriaus siūlant Viešpačiui maistą; šlovinant prasadą ir kitais

 

            MANTROS PRIEŠ PASKAITAS

 

                   Jaya Radha-Madhava

               (dainuojama prieš paskaitas)

          jaya radha-madhava kunja-bihari

                 gopi-jana-vallabha giri-vara-dhari

          yasoda-nandana braja-jana-ranjana

                 yamuna-tira-vana-cari

 

      Krsna – sekmės deivės sutuoktinis, Radhikos mylimasis. Jis apreiškia Savo meilės žaidimus Vrindavanos giraitėse. Jis taip pat ir Vradžos piemenaičių meilė, Jis pakėlė didžiulę Govardhanos kalvą. Mylimas Jašodos sūnus ir Vradžos gyventojų džiaugsmas, Jis vaikštinėja Jamunos pakrančių miškuose, gano veršiukus ir groja fleita.  

 

            Om namo bhagavate vasudevaya

O mano Viešpatie, o visur esanti Dievo asmenybe, su gilia pagarba Tau lenkiuosi.

 

    Prasada sevaya

(Šri Krišnos prasado šlovinimas; kartojama prieš pagerbiant pašventintą maistą)

   maha prasade govinde        nama brahmanya vaisnave

   svalpa-punya-vatam-rajan       visvaso nayva jayate

 

   “O karaliau, tiems, kurių dorybingos dvasinės veiklos atsargos yra negausios, niekada nekils tikėjimas maha prasadu, Šri Govinda, šventu vardu ir vaišnavais.”

 

   Bhai-re!

   sarira avidya-jala    jadendriya tahe kala

           jive phele visaya-sagare

   ta`ra madhye jihva ati   lobhamaya sudurmati

           ta`ke jeta kathina samsare

   krsna bada dayamaya   karibare jihva jaya

           sva-prasada-anna dila bhai

   sei annamrta khao   radha-krsna-guna gao

           preme daka caitanya-nitai

 

 “O broliai! Mūsų materialus kūnas - tai neišmanymo kamuolys, o jausmai - takeliai, vedantys į mirtį. Nežinia kaip įpuolėme į materialių jutiminių malonumų vandenyną, o iš visų jutimo organų pats godžiausias ir sunkiausiai suvaldomas yra liežuvis. Pažaboti liežuvį šiame pasaulyje be galo sunku, bet Tu, brangusis Krišna, mums labai maloningas. Norėdamas padėti mums suvaldyti liežuvį, Tu davei puikujį prasadą. Tad valgykime prasadą, kad džiaugsmas užlietų mūsų širdis, šlovinkime Jų Šviesybes Šri Šri Radhą ir Krišną ir su meile šaukimės Viešpaties Čaitanyos ir Prabhu Nityanandos pagalbos.”

 

   Sri krsna prasad - ki jaya                         “Visa šlovė Krišnos prasadui!

   Srila prabhupada - ki jaya                        Visa šlovė Šrilai Prabhupadai!

   Gaura premananda - hari bol                  Kartokite vardą Hari! Hari! Čaitanya premos ekstazėje!”

 

 SANDHYA  ARATI

       Gaura-arati

(dainuojama vakare per sundara-arati; iš “Gitavali”)