Šventraščių liudijimai apie šventus vardus


Visa šlove, visa šlovė palaimingam Krišnos šventam vardui, kuris priverčia atsidavusįjį mesti tradicines religines pareigas, meditaciją ir garbinimą. Kai vienaip ar kitaip Jis nors kart ištariamas gyvos būtybės, šventas vardas dovanoja jam išsivadavimą. Šventas Krišnos vardas yra aukščiausias nektaras. Tai mano gyvenimas ir brangenybė.

Brihad-bhagavatamrita 1.9

 

O Hari-nama(šventas varde)! Tavo lotoso pėdos nuolat šlovinamos akinančiu švytėjimu, sklindančiu nuo Upanišadų- vedų karūnos brangakmenių. Esi amžinai garbinamas tokių išsivadavusių sielų kaip Narada ir Šukadeva. O Hari-nama! Aš priemų tavo prieglobstį.

Namastaka 1 posmas.

 

Tiesiog kartojant Hari vardus mes apsivalome nuo tiek nuodėmingų darbų, kiek nesam pajėgūs padaryti.

Brihad Višnu Purana

 Jei kasnors  ištaria šventą Viešpaties vardą net ir bejėgiškoje padėtyje, ar visai to nenorėdamas-  visos jo reakcijos už nuodėmingą veiklą išnyksta. Lygiai kaip suriaumojus liūtui, visi maži gyvūnai bėga apimti baimės.

Garuda Purana.

 

Brangus karaliau, šis žodis „Krišna“ yra toks palankus, kad betkas, kas jį ištaria tuojau pat atsikrato nuodėmingos veiklos, padarytos per daugelį gyvenimu, pasekmių.

Šry Čaitanyja-Čaritamrita Adi-lila 7.73


Tiesiog kartojant šventą Krišnos vardą galima išsivaduoti iš materialios egzistencijos. Iš tiesų, kas tiesiog kartojant Harė Krišna mantrą greitai pamatys lotosines Viešpaties pėdas.

Šry Čaitanyja-Čaritamrita Antya-lila 4.71

 

Šventas Krišnos vardas yra toks patrauklus, kad betkas kas jį kartoją- įskaitant judančias ir nejudančias gyvas būtybes- tampa prisipildęs meilės Dievui. Toks yra maha-mantros kartojimo efektas.

Šry Čaitanyja-Čaritamrita Antya-lila 3.268

 

Kartojantis šventą vardą žmogus daro tokį didelį dvasinį progresą, kad greitai nutraukia materialius saitus ir gauna meilę Dievui. Krišnos vardas toks galingas, kad nors kartą jį ištarus labai lengvai pasiekiamos šios dvasinės vertybės.

Šry Čaitanyja-Čaritamrita Adi-lila 8.28

 

Atliekant kongregacinį Harė Krišna mantros kartojimą yra sunaikinama nuodėminga materialios egzistencijos tarša, išvaloma  nešvari širdis ir pažadinama visų rūšių atsidavimo tarnyba. Mantros kartojimas pažadina meilę Krišnai ir leidžia ragauti transcendentinę palaimą. Galiausiai pasiekiama tiesioginė bendrija su Krišna ir pasineriama į meilės tarnystės  vandenyną.

Šry Čaitanyja-Čaritamrita Antya-lila 20.13-14

 

Tokia Harė Krišna mantros prigimtis, kad betkas, kas ją kartoja netrukus pažadina dvasinę meilės ekstazę Krišnai.

Šry Čaitanyja-Čaritamrita Adi-lila 7.83

 

Niekas negali suprasti transcendentinių Krišnos vardo, formos, kokybių ir žaidimų prigimties užterštomis juslėmis. Tik, kai žmogus tampa prisotintas transcendentinės tarnybos Viešpačiui, jie atsiveria jam.

Bhakti rasamrita sindhu 1.2.234

 

Brangus Narada, Manęs nėra nei Mano buveinėje, nei jogų širdyse, bet aš esu ten, kur mano tyri atsidavę kartoja Mano šventus vardus ir diskutuoja apie Mano formą, žaidimus ir kokybes.

Šrimad Bhagavatam 4.30.35

 

...Iš aukų aš esu šventų vardų kartojimas [Japa]...

Bhagavad Gita 10.25

 

Asmuo, kuris nuolat kartoja šventus vardus, yra laikomas pirmos klasės vaišnava, ir tavo pareiga tarnauti jo lotosinėm pėdom.

Šri Čaitanya Čaritamrita Madhya-lila 16.72

 

Aš neįsivaizduoju, kiek daug nektaro gali skleisti šie du sakiniai -  „Kriš-na“. Kada Krišnos šventas vardas yra kartojamas, rodos jis šoka ant liežuvio.  Tada aš trokštu daug daug burnų. Kada šis vardas patenka į ausis, aš trokštu turėti daug milijonų ausų. Ir, kai šventas vardas šoka širdyje, jis nugali protą ir juslės tampa suvaldytos.

Šryla Rūpa Gosvami

 

Šiame Kali amžiuje nėra kito religijos principo kaip kartoti šventus vardus, kurie yra visų vedų himnų esencija. Tokia visų šventraščių išvada.

Šry Čaitanya Čaritamrita 7.74

 

Šiame Kali amžiuje nėra kitos alternatyvos, nėra kitos alternatyvos, nėra kitos alternatyvos dvasinei pažangai, tik šventas vardas, šventas vardas, šventas Krišnos vardas.

Brihan Naradya purana

 

Koks rezultatas buvo pasiekiamas Satya-Jugoje medituojant į Višnu, Treta-Jugoje atliekant aukojimus ir Dvapara-Jugoje stebint lotosines Viešpaties pėdas, Kali-Jugoje pasiekiamas tiesiog kartojant Harė Krišna maha-mantra.

Šrimad Bhagavatam 12.3.52

 

O mano Viešpatie, žmogus, kuris kartoja Tavo šventą vardą, nors ir yra gimęs žemoje šeimoje, yra įsitvirtinęs aukščiausioje savirealizacijos platformoje. Toks žmogus jau atliko visas askezes, ir aukų atnašavimus pagal Vedų ritualus, taip pat išstudijavo visus šventraščius ir išsimaudė visose šventose piligriminėse vietose.  Toks asmuo laikomas geriausiu iš geriausiu Ariju.

Šrimad Bhagavatam 3.33.7